سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تدریس دروس مختلف فقه و اصول 
همکاری 
دانشگاه یزد 
مدرس 
 
 
دروس عمومی معارف اسلامى 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم 
راهنمایی رساله  
 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم 
عضو هیأت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه یزد 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم  
راهنما و مشاور  
1357/11/30 
 
راهنمائی و مشاوره